ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

célzott reklámcélú adatkezelésről
 
 1. Bevezető rendelkezések
 
1.1       Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon
 • az Érintettekről kezelt adatok köréről és
 • az Érintett jogairól.
 
1.2       Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.
 
1.3 Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében
 • gondoskodik az adatok biztonságáról,
 • biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
 • védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • biztosítja a megfelelő technikai, informatikai feltételeket.
 
2.         Adatkezelő
 
Az Adatkezelő:
Elnevezése: KISFAT Kft.
székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. XI. ép. 2. em. 11.
cégjegyzék száma: Cg.01-09-923862
adószáma: 14871137-2-42.
ügyvezető: Bokros Gábor
honlap: www.exclusivegroup.hu
www.exclusivecleaningservice.hu
www.excdesign.hu
www.exclusiveteambuilding.hu
www.exclusivegroupmagazin.hu
www.exclusivealpin.hu
www.exclusivepost.hu
www.mackotmindengyermeknek.hu
www.takaritoallasok.hu
www.exclusivewayoflife.hu
www.exclusiverealestate.hu
e-mail. cím: info@exclusivegroup.hu
mobil: +36-70-381-0862
 
3.         Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre
 
3.1       Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli az Érintett személyes adatát.
3.2       Érintettekről kezelt adatok köre:
 1. neve
 2. e-mail címe
 
3.3       Adatkezelés célja:
 • célzott reklámcélú anyag (hírlevél) küldése
 
3.4       Adatkezelés időtartama:
 • a hozzájárulás visszavonásáig.
 
Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával egy időben köteles az Érintettről kezelt adatot a nyilvántartásából törölni.
 
4.         Az Érintett jogai:
 
4.1       A róla kezelt adatok körét megismerni.
 
4.2       Tájékoztatást kapni:
 • az adatkezelés céljáról,
 • arról, hogy az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat
 • a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.
 
Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 
4.3       A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.
 
Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti. 
 
4.4       A róla kezelt adatok törlését kérni.
 
Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:
 
 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást a Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezelt. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem hozzájárulás alapján kezel,
 • melyekre jogszabály kötelezi.
 
Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.
 
A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha
 
 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 •  tudományos,
 • történelmi kutatás,
 • statisztika és
 •  közérdekű archiválás illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez (pl: gyermektartás, munkaügyi per) miatt szükséges.
 
4.5       Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.
 
Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő
 
 • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 
4.6       Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:
 • a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de adatkezelés jogellenes,
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.
 
4.7       Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.
 
4.8       Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például új Adatkezelő részére továbbítsa.
 
5          Adatkezelő adatközlési joga
 
Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait harmadik személy részére nem adhatja át.
 
6          Adatkezelő adattovábbítási joga
 
Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem továbbítja.
 
 
 
 
7          Érintett jogorvoslati joga
 
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.
 
Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig
Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről. Oldalunkon sütiket használunk a jobb működésért.
Nem fogadom el
Rendben
Beállításait mentettük